- PROEDUKACJA Adam Koźbiał SYSTEM Szkolenia i usługi: BHP, DP, PAKS; Wrocław

Idź do spisu treści

Menu główne:

Definicje

Działalność Osobista
- wykonywanie dodatkowych usług osobiście, przez osobę zatrudnioną na pełen etat. Na marginesie należy w tym miejscu zasygnalizować, iż działalność osobista nie traci przymiotu wykonywanej osobiście, jeżeli przy świadczeniu usług zatrudnione są osoby, które nie wykonują czynności związanych bezpośrednio z tą działalnością.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, BHP - powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, jak również osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy.

Wchodzi w zakres zainteresowań ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy i in.
Na straży przestrzegania BHP w polskich zakładach pracy stoi Państwowa Inspekcja Pracy (PIP).
Podstawowe wymagania prawne dotyczące BHP zawiera Dział X Kodeksu pracy - oraz wiele rozporządzeń a w tym najważniejsze Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z 1997 roku z późniejszymi zmianami), oraz Polskie Normy.

Ochrona Przeciwpożarowa - polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem,
klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:
1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
2) zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
3) prowadzenie działań ratowniczych.

Podstawa prawna:

Ustawa z 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej
(tekst jedn. Dz.U. Nr 147, poz. 1229 z 2002 roku z późniejszymi zmianami)

Zarządzanie Bezpieczeństwem, ZB - powszechnie używana nazwa określająca zasady, metody, systemy zarządzania bezpieczeństwem.

Zarządzanie - to działania takie jak: planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola.

Wyżej wymienione działania służą osiągnięciu wyznaczonych celów jakie postanowiła
osiągnąć
organizacja, np.: Bezpieczeństwo.


Bezpieczeństwo - stan braku zagrożenia, stan spokoju i pewności.

Definicja legalna - definicja zawarta w przepisie prawnym, która wiążąco ustala znaczenie określonego pojęcia (zwrotu) na użytek danego aktu normatywnego. Definicje legalne zazwyczaj umieszczone są na początku aktów prawnych, choć można je znaleźć także w ich dalszej części.
W polskim systemie prawnym sposób używania definicji legalnych zawarty jest w zasadach techniki prawodawczej.
Zgodnie z nimi definicje legalną zamieszcza się w tekście prawnym, jeśli:
- dane określenie jest wieloznaczne
- dane określenie jest nieostre, a jest pożądane ograniczenie jego nieostrości
- znaczenie danego określenia nie jest powszechnie zrozumiałe
- ze względu na dziedzinę regulowanych spraw istnieje potrzeba ustalenia nowego znaczenia danego określenia

Definicja legalna instruktażu bhp - rozumie się przez to formę szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podstawa prawna:

§ 1a. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
z dnia 27 lipca 2004 r.
(Dz.U. Nr 180, poz. 1860, ost. zm.)

Umowa zlecenia - umowa cywilnoprawna uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 734–751). Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie określonej czynności prawnej (odpłatnie lub nieodpłatnie).
Ścisła definicja kodeksowa nie obejmuje zleceń dotyczących wykonania czynności faktycznych, choć niektórzy prawnicy rozszerzają znaczenie umowy zlecenia także na takie umowy, poprzez odniesienie do art. 750 k.c. dotyczącego umów o świadczenie usług gdzie indziej nieuregulowanych, których przedmiotem może być także wykonanie czynności faktycznych.

Podstawa prawna:

Kodeks cywilny
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
(Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z póź. zm.)

Umocowanie (przedstawicielstwo) - to nadanie kompetencji do dokonywania
w granicach umocowania czynności prawnych określonemu podmiotowi prawa w imieniu mocodawcy.
Według Kodeksu cywilnego umocowanie może opierać się:
- na ustawie - przedstawicielstwo ustawowe (wynika z mocy prawa),
- na oświadczeniu reprezentowanego - pełnomocnictwo (w tym prokura).

Podstawa prawna:

Kodeks cywilny
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
(Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z póź. zm.)

Definicja legalna pracownika - pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie

umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Podstawa prawna:

Kodeks pracy
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r
(Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141. z póź. zm.)

E–learning - nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i internetu,

oznacza wspomaganie procesu dydaktyki za pomocą komputerów osobistych i internetu.
Pozwala na ukończenie szkolenia, instrukatażu, kursu a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej, doskonale uzupełnia również tradycyjny proces nauczania.

Szkolenie mieszane - to model szkolenia, który zakłada że metody nauczania zdalnego są połączone z procesem dydaktycznym prowadzonym w tradycyjnej sali wykładowej.

Oznacza to że szkolenie może rozpocząć się w modelu tradycyjnym, a następnie może być kontynuowane w dowolnym z modeli pracy na odległość (samokształcenie, szkolenie wspierane przez nauczyciela, szkolenie prowadzone przez nauczyciela - instruktaż).

Edukacja zdrowotna
(andragogika) w miejscu pracy - to proces kształtowania u pracowników nawyku (podstawy) dbałości o ich własne zdrowie oraz umiejętności tworzenia zdrowego środowiska
w miejscu pracy przez nich.
Główne obszary tematyczne edukacji zdrowotnej w miejscu pracy:
- higiena osobista i otoczenia w miejscu pracy
- bezpieczeństwo w miejscu pracy
- zapobieganie urazom w miejscu pracy
- pierwsza pomoc w miejscu pracy
- zdrowe odżywianie w miejscu pracy
- aktywność fizyczna w miejscu pracy
- praca i wypoczynek w miejscu pracy
- zdrowie psychiczne w miejscu pracy
- zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych w miejscu pracy
- przeciwdziałanie agresji i przemocy w miejscu pracy
Edukacja zdrowotna
jest rozpowszeczniana przez inspektorów ds. bhp, specjalistów ds. bhp w zakładac pracy w ramach powierzonych im zadan i obowiązków w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.  

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego